19:00

Förluster           Svenskar         Ryssar 

Officer                  33                  27

Manskap             707                868

à 12-13 %

à ”Ej numerisk förlust men dock moralisk!”

Nu anfaller Kamenskij direkt

Stort tryck på svenska vänstra flygeln

2 st 12 punds kanoner och 2 st 6 punds kanoner besköt den svenska vänstra flygeln

Svenska trupper som tidigare hade varit i elden sattes in igen för att göra nya försöka att bemästra fienden.

Kulnev i mitten fick fram ett antal kanoner, Svenskarna utan ammunition, använde bajonetten!

Ryska vänstra byggde broar, besköts av svenska 6 punds kanoner à stora förluster men lyckades komma över

à Efter att Demidoff trängt igenom vänstra sidan befallde Kamenskij allmänt anfall. Svenska 6 punds ammunitionen tog slut. Mörkret föll och krutröken låt så tät att man såg inget och det var svårt att organisera reträtt.

”Härom skriver Ljunggren: ’En ström af menniskor och hästar uppfylde landsvägen. Mörkret var sådant, att man under beständiga knuffningar ej kunde igenkänna den knuffande; men om synen här var öfverflödig, så blef örats organ dess bättre anlitad: hundradetals ljud uppstego i den stilla natten; öfverallt jämrade sig sårade hvar och en på sitt tungomål: artillerister och trosskuskar hojtade åt sina tröttkörda kampar och utöste tjogtals svordomar var gång de körde fast, hvilket timade i alla ögonblick: hjul och vapen skramlade: soldaterna skrålade. Alla dignade af trötthet och hunger’.

’Våra soldater voro så uttröttade’, skrifver Michailofski-Danilefski (sid. 99), ’att de icke ens ville koka sig mat, utan kastade sig till hvila på den fuktiga marken; muntert uppsprungo de dock från sitt läger, då grefve Kamenskij genomgick bivackerna och tackade sina stridskamrater.’

Tillägg till Buxhöwdens operationsjournal.”