Svåra ord

Ordförklaringar:

Livegenskap Innebär att en person befinner sig i ett ärftligt beroendeförhållande till en markägare. Det främsta kännetecknet är att den livegne inte får flytta utan markägarens tillstånd; markägaren kan inte heller vräka den livegne)

Tro- och huldhetsed Sedan gammalt skulle invånarna i Sverige efter varje regentskifte avlägga tro- och huldhetsed till rikets regent. Genom eden uppstod ett band mellan regenten och hans (hennes) undersåtar, vilka var bundna av sitt löfte om trohet. Då man på rysk sida i april 1808 beslutat att införliva Finland med Ryssland och krigsläget föreföll gynnsamt utfärdade man i maj order om edgång i de erövrade delarna av landet; befolkningen beordrades svära trohetsed till kejsar Alexander I av Ryssland. Eden skulle först avläggas av ämbetsmännen och prästerna och därefter av den övriga befolkningen, fr.o.m. slutet av maj. Befallningarna om edgång väckte starkt motstånd i synnerhet i Österbotten; i södra och östra Finland var reaktionerna lamare. Bakom motståndet låg bl.a. rädsla för den livegenskap som var böndernas lott i Ryssland. Kravet på trohetsed var enligt mången förhastat, eftersom kriget inte ännu var över. Även under lilla ofreden (1741-43) hade befolkningen i Finland avkrävts trohetsed till Rysslands regent.

Spanska ryttare är ett hinder som består av två eller flera kryss av spetsade störar som är hopfästade vid centrum med en vågrät stock. Den spanska ryttaren påminner lite om en gammaldags sågbock.

Partisanverksamhet är gerillakrigsföring som vill bekämpar en fiende utan att man hör till någon egentlig armé.